به ازای دریافت هر سفارش از مشتری، مقداری از سکه های مدیر فروشگاه کسر می گردد. بنابراین مدیر فروشگاه همواره بایستی تعدادی سکه در سرمایه خود داشته باشد. در زیر تعرفه خرید سکه و همچنین کارمزد کسر سکه به ازای هر سفارش ذکر شده است.

تعرفه خرید سکه:

از 1 تا 50 سکه ← هر سکه 10,000 ریال
از 51 تا 200 سکه ← هر سکه 8,500 ریال
از 201 تا 500 سکه ← هر سکه 7,500 ریال
از 501 تا 1000 سکه ← هر سکه 6,500 ریال
از 1001 تا 2000 سکه ← هر سکه 5,000 ریال
از 2001 تا 5000 سکه ← هر سکه 4,000 ریال
از 5001 تا 10000 سکه ← هر سکه 2,500 ریال
10001سکه و بیشتر ← هر سکه 1,500 ریال

کارمزد فروشگاه ساز:

📦 محصولات پستی: به ازای هر 300,000 ریال سفارش یک سکه کارمزد کسر می گردد. در هر سفارش حداکثر 3.0 و حداقل 0.5 سکه کارمزد دریافت می شود.

📥 محصولات دانلودی: به ازای هر 100,000 ریال سفارش یک سکه کارمزد کسر می گردد. در هر سفارش حداکثر 9.0 و حداقل 0.5 سکه کارمزد دریافت می شود.